ПЛАН лісоуправління ДП «Коростишівський лісгосп АПК» на 2017 рік

ПЛАН лісоуправління ДП «Коростишівський лісгосп АПК» на 2017 рік

 

  Вступ …...……………………………………………………………………….. . . . . . . . . . .

1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування. ………….  . . . . . . ..

2.  Характеристика лісових  ресурсів…………………………………………….. . . . . . . . .

3.  Система управління лісовими ресурсами……………………………………. . . . . . . . .

4.  Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки……………………….…… . . . . . . . .

5.  Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового фонду………………………….,…………………… ………… . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

6,  Природоохоронні заходи щодо  охорони довкілля………………………… . . . . . . . . .    

7.  План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і

     тварин……………………,,……………………………………………………. . . . . . . . . . 

8. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування…………………….  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Вступ.

В сучасних умовах ринкової конкуренції, інтенсифікації та прискорення темпів науково - технічного прогресу основне місце належить вирішенню проблем ефективності  економічної системи. Ефективність, як економічна мета суспільного розвитку,- це відношення фінансових результатів, соціальних наслідків  та економічних ефектів до витрат, з ними  пов’язаних, що виражаються у грошовій формі.

План заходів по веденню лісового господарства або лісоуправління передбачає висвітлення довгострокових цілей ведення лісового господарства, основна із яких – підвищення ефективності виробництва, або диверсифікація, впровадження якої зумовлено такими чинниками, як труднощами становлення нових економічних відносин та недосконалістю законодавчих актів  у державі, необхідністю подолання суперечностей між екологічними, економічними і соціальними цілями, необхідністю забезпечення сталого розвитку лісового господарства шляхом підвищення ефективності управління, багатоцільового використання лісових ресурсів, корисних властивостей лісу та інше.

 

1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування.

Основні цілі і задачі ведення лісового господарства наступні:

-          використання,  лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення;

-          використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості раціональності та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту деревини;

-          ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;

-          удосконалення економічно-фінансового стану підприємства;

-          забезпечення прибутковості ведення лісового господарства;

-          нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісу;

-          розроблення системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з орієнтацією на багатоцільове використання лісів;

-          вирішення лісівничо-екологічних проблем в зоні діяльності лісгоспу;

-          оптимізація структури підприємства, збільшення лісистості території до науково обґрунтованого оптимального рівня;

-          розробка та проведення комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових ресурсів, які би унеможливили або сприяли зменшенню фактів незаконного вирубування деревини;

 

-          розширення природно-заповідного фонду для збереження типових та унікальних природних комплексів та об’єктів рослинного і тваринного світу;

-          здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку підприємницької діяльності підприємницьких структур;

-          впровадження сучасних організаційних форм господарювання, сприяння покрашенню економічних показників діяльності підприємства;

 

-          зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності  та збільшення добробуту працівників лісгоспу;

-          сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем місцевих громад;

-          забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової інформації, співпраця з науковими, екологічними та громадськими організаціями у формування лісової політики.

Рівень досягнення  поставлених  цілей  і задач буде оцінюватись   через   кількісні

результати.  У  даному   випадку   мова  буде    йти   про  очікувані    економічні, соціальні   та   екологічні   результати.   Зрозуміло,   що   оцінка цих результатів не може претендувати на виняткову точність, але вона необхідна з погляду перспектив розвитку лісового господарства підприємства.

 

2.  Характеристика лісових  ресурсів.

          Для економічного потенціалу Житомирської області ліси мають надзвичайно важливе значення. Ліси використовують як ресурсний матеріал для розвитку різних галузей економіки, створюють придатні умови для життя людини. Лісові ресурси — це і деревина, і технічна сировина, і харчові та кормові ресурси. Важливого значення набувають ліси як засіб охорони навколишнього середовища. Завдяки захисним властивостям ліси сприяють поліпшенню водного режиму територій, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

         У сукупності з іншими природними ресурсами лісові ресурси являють собою складову частину продуктивних сил країни безпосередньо беруть участь в економічному розвитку, у забезпеченні соціальних потреб суспільства, виступають одночасно як засіб виробництва, предмет і продукт праці.

       Ліси є національним багатством країни і за своїм призначенням та місцем розташування виконують екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), естетичні, виховні та інші функції і підлягають державній охороні. Усі ліси на території України становлять її лісовий фонд.                  

       Загальна площа лісового фонду ДП «Коростишівський лісгосп АПК» - 17954,7 гектарів , в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі 15697,8 гектарів(87,4%), із яких 9552,8 га (60,9 %) штучно створені ліси (лісові культури).

        Не вкриті лісовою рослинністю землі – 1792,8 га (12,6 %), це в основному не зімкнуті лісові культури 774,4 га (4,9 %), лісові шляхи та просіки – 100,4 га (0,6%), зруби -666,1 га (4,2 %) і біогалявини -112,3 га (0,7%).

 Таким чином загальна площа лісових земель в лісгоспі становить 17490,6 гектарів (98 %).

        Нелісові землі – 464,1 га(4%) представлені, в основному,  галявинами та біогалявинами -216  га (1,3 %), та трасами електромереж, газових ліній тощо – 100,4 га   (0,7   %).

        В основу організації процесу лісокористування закладений поділ лісів на категорії, в залежності від їх екологічного та народногосподарського значення, розташування та виконання ними функцій. Лісовим кодексом України визначено поділ лісів на категорії лісів.

Згідно матеріалів базового лісовпорядкування 2016 року,  площа лісових земельних ділянок , в межах категорій лісів розподіляються наступним чином:

 

 

   Таблиця 1    

№ п.п.

Категорії лісів

 Площа лісових ділянок

га

%%

 

Усього лісів:

17954,7

100

1

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, у тому числі:

19,8

1,0

 

- розташовані в межах природо-заповідного фонду (заказники)

19,8

1,0

2

Рекреаційно-оздоровчі ліси, у тому числі:

2946,1

16,0

 

-у межах населених пунктів,

82,6

1,0

 

-          лісопаркова частина лісів зелених зон

2863,5

15,0

 

- поза межами лісів зелених зон

 

 

 

Усього рекреаційно-оздоровчих лісів можливих для експлуатації

2004

68

3

Захисні ліси, у тому числі:

9391,6

52

 

-що прилягають до смуг відведення залізниць та автомобільних доріг, державного значення

312,4

3

 

- уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші

1767,1

10

 

-          полезахисні лісові смуги

957,8

3

 

Усього захисних лісів можливих для експлуатації

7480,9

80

4

Експлуатаційні ліси

5597,2

31

 

Із них можливі для експлуатації

4604,1

92

 

Існуючий поділ лісів на категорії земель та лісів, в основному, відповідає господарському значенню, природним та економічним умовам району розташування лісгоспу і не планується до перегляду.

Таблиця 2

Розподіл загальних запасів деревостанів за панівними породами та групами віку.                                                           

Порода

Усього

Розподіл загальних запасів деревостанів по групах віку, тис.м3

Молодняки

Середньовікові

    

Пристигаючі

Стиглі і

 перестійні

Разом:

4689,67

92,77

1997,71

1945,32

653,87

Вт.ч. Сосна кримська

 

0

 

0

0

Сосна

1957,93

130,58

1354,69

397,67

74,99

Ялина

17,93

0,03

5,99

10,33

1,58

Дуб червоний

 

 

 

 

 

Дуб

456,78

7,34

385,01

20

44,43

Ясен зелений

 

 

 

 

 

Ясен

36,8

0,94

23,41

8,8

3,65

Граб

26,77

0

14,22

6,5

6,05

Клен

41,51

3,19

13,32

1

24,0

Берест

 

 

 

 

 

В'яз

3,27

0,21

0

0,75

2,31

Акація біла

36,67

0,21

0,37

0,53

35,56

Береза

118,86

7,98

64,25

26,39

20,04

Осика

11,98

0,16

0,54

0,53

10,66

Вільха

427,56

5,99

179,35

119,41

122,81

Липа

18,3

0

7,27

7,89

3,14

Тополя

16,78

0

0,21

0

16,57

Верба

8,48

0

0,04

0,04

8,4

 

Переважають по запасу соснові насадження (41,7%), із яких середньовікові – 67,8%, пристигаючі – 20,4%.

      

3. Система управління лісовими ресурсами.

Система управління лісами базується на засадах екологічної безпеки і з урахуванням вимог, які висуваються міжнародними природоохоронними конвенціями.

Базовим законом України про ліси і систему управління в них є Лісовий кодекс України. Правові аспекти лісогосподарського виробництва та використання і відтворення лісових ресурсів визначено Земельним кодексом України і  регулюються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства є Державне   агентство   лісових   ресурсів   України (Держлісагенство України),

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів

України  через Міністра аграрної політики та продовольства України,  входить  до   системи   центральних   органів  виконавчої  влади  і  забезпечує  реалізацію  державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Дочірне підприємство «Коростишівький лісгосп АПК» (ДП «Коростишівський лісгосп АПК») підпорядковане Житомирському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству «Житомироблагроліс».

У структуру ДП «Коростишівський лісгосп АПК» входить  п’ять лісництв, автотранспортний гараж і пожежно-сторожова охорона (ПСО).

Основною виробничою одиницею на підприємстві є лісництво.

Лісництва знаходяться  на території 5-ти районів Житомирської області, а саме:

                Андрушівський район ( 2128,1)

            Ружинський район (2239,4га):

-          Андрушівське лісництво    – 4367,5  га;

Коростишівський  район (8291,1 га):

  -    Старосілецьке лісництво     - 3657,5 га;

  -    Шахворостівське лісництво     - 4633,6 га;

Брусилівський  район (2125,9га):

  -   Брусилівське лісництво        - 2125,9 га;

Попільнянький район (3170,2 га.)

  -   Попільнянське лісництво        - 3170,2 га;

 

Лісництво очолює лісничий і помічник лісничого і воно в свою чергу поділяється на дільниці, загальна кількість яких  в лісгоспі 11. Середня площа дільниці 1173,6 га і їх очолюють майстри лісу. На кожній дільниці працює майстер лісу і підпорядковується  лісничому. Майстер лісу і лісничий є матеріально відповідальними особами.

Загальна кількість працюючих на підприємстві 177 чоловік, із яких 17 керівників різних рангів  і 23 чоловіки професіоналів та фахівців (інженери, бухгалтери і інші).

Підприємство володіє необхідною матеріально-технічною та технологічною базою і достатнім кадровим потенціалом; має сучасне комп’ютерне забезпечення, тобто все необхідне для ведення лісового господарства.

Бюджетного фінансування лісгосп не отримує. Витрати лісогосподарської діяльності фінансуються за рахунок власних коштів, а саме за кошти отримані від реалізації лісової продукції.

На господарську діяльність  в 2017 році плануються  кошти в сумі  27,72 млн. грн. в тому числі на лісове господарство 27,72 млн. грн.  Заплановані обсяги робіт і витрати на їх проведення по видах робіт відображені в виробничо-фінансовому плані на 2017 рік, який знаходиться  в плановому відділі підприємства та в ЖОКАП «Житомироблагроліс».

 

4. Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки.

Розрахункова лісосіка – щорічна, науково обгрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка обраховується та затверджується для кожного власника, постійного користувача лісами по категоріях лісів в розрізі  порід, виходячи з принципів безперервності  використання лісових ресурсів.

Розрахункова лісосіка рубок головного користування по ДП «Коростишівський лісгосп АПК» обрахована  Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням (УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ) згідно Методики визначення розрахункової лісосіки, погодженої з Міністерством екології та природних ресурсів України  від 11 бвересня 2000 року та затвердженої Наказом Держкомлісгоспу України від 20 березня 2012 року № 167.

Експлуатаційний фонд при базовому лісовпорядкуванні 2016 року виявлений на площі 1232,5 га із стовбуровим запасом 251,06 тис.м3.

Розрахункова лісосіка прийнята другою лісовпорядною нарадою в розмірі 12,52 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі по господарствах:

          -хвойне  - 2,18 тис. м3 (сосна)

           -твердолистяне – 2,49 тис. м3

               в.т.ч

                         дубова – 1,43 тис.м3

                         грабова – 0,67 тис.м3

          -м’ягколистяне – 7,85 тис.м3

               в т.ч.   березова           – 1,94 тис.м3

                           чорно-вільхова – 5,24 тис.м3,

                            осикова             - 0,44 тис.м3

       Розрахункова лісосіка по категоріях лісів:

- рекреаційно- оздоровчі         -1,15 тис.м3

  захисні ліси                          - 7,45 тис.м3

 експлуатаційні ліси              - 3,92 тис.м3

         Пропозиції та відповідні дані щодо розрахункової лісосіки по категоріях лісів в розрізі панівних порід підготовлені лісовпорядною організацією ВО «УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ».

        По відношенню до попереднього року  розрахункова лісосіка незменшилась

Обґрунтування розміру розрахункової лісосіки з 2016 по 2025 роки базується на даних таблиці 3.

 

Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель, включених в розрахунок рубок головного користування , за групами віку; ліквідний запас стиглих деревостанів, середній запас експлуатаційного фонду на 1 га, загальна середня зміна запасу та площа пристигаючих і стиглих насаджень через 10 років, на час проведення розрахунку (01.01.2016р).

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Порода

Усього вкри-тих ..,

га

Розподіл вкритих . . ., включених в розрахунок по групах віку, га

Запас стиглих і пере-стійних  тис.м3

Серед. запас експл. Фонду на 1га/м3

Загаль-на серед. зміна запасу тис.м3

Площа насадж. Через 10 років, га

Моло- дняки

Середньовікові

Пристигаючі

Стиглі і перестій-ні

Присти-гаючих

Стиг-лих

Усього

в т.ч. включ в розра-хунок    

Усього

в т.ч. остан-нього класу

Із них остан нього п’яти-річчя

Разом:

12085,0

1889,7

7027,8

3265,4  

1935,0

756,7

396,9

1232,5

251,06

210

46,33

3456,6

1041,4

В т.ч. Сосна

7012,8

1181,6

4323

2195,1

1232,9

160,6

59,4

275,3

72,52

263

31,25

2396

163,9

Ялина

50,5

2,1

21,7

20,3

26,7

0,3

0,3

 

 

 

0,34

46,7

0,3

Дуб

1711,8

106,9

1302,8

257,5

79,4

24,9

14,2

222,7

40,81

183

4,71

194,5

137,6

Ясен

120,1

20,8

59,5

53,3

36,5

14

2,7

3,3

0,73

221

0,38

75,8

11,3

Граб

113,6

 

52,2

52,2

28,7

28,7

5,2

32,7

6,05

185

0,35

52,2

30,4

Береза

847,5

363,0

274,5

156,1

106,7

106,7

66,0

103,3

18,11

175

2,75

156,1

133,0

Осика

55,4

3,9

3,3

3,3

3,6

3,6

1,4

44,6

9,16

205

0,2

3,3

24,2

Вільха

2030,5

183,3

942,5

512,8

417,5

417,5

247,3

487,2

95,12

195

6,29

512,8

530,7

Примітка: В зв’язку зі значним обсягом табличного  матеріалу визначення розрахункової лісосіки на період з 2016 по 2025 роки,  приводяться загальні дані  по підприємству та  в розрізі панівних порід.

 

Прийнята  по підприємству лісосіка рівномірного користування.

Заготівля деревини та її вивезення на 2017 рік планується у повній відповідності з розрахунковою лісосікою та наданими  дозволами на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки), виданих Житомирським управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки ( 11,08 тис. м3).

 

5. Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового фонду.

Базова інформація про приріст і таксаційні показники збирається в процесі проведення лісовпорядкування, при якому проводиться суцільна інвентаризація всіх лісових ділянок.

Поточна інформація визначається по матеріалах безперервного лісовпорядкування, при якому враховуються всі зміни в лісовому фонді підприємства, які відбулися за поточний рік.

При складанні плану господарської діяльності підприємства, проводиться аналіз таксаційних показників, на які мають вплив обсяги запроектованих і проведених заходів. Показники можливих змін приводяться в таблиці 4.

Таблиця 4.

Обсяги запроектованих основних видів робіт на 2017 рік та їх вплив на динаміку лісових земель.

№ п.п.

Назва запланованих на 2015р. основних лісогосподарських заходів

Обсяги робіт

Од. вим.

Об’єм

(Запас деревини - тис.м3: чисельник – загальний, знаменник – лік від)

1.

Суцільні рубки:

 

 

1.1

 рубки головного користування

га

тис. м3

54,5

11,7 / 11,1

2

 Рубки формування та оздоровлення лісів і інші рубки

га

тис. м3

2975,0

59,3 / 53,3

3

Лісовідновлення:

 

 

4.1

Створення лісових культур

 

га

 

351,2

 

4.2

Сприяння природному оновленню

га

54,3

5

Переведення  у вкриті лісовою рослинністю землі:

 

 

5.1

не зімкнуті лісові культури

га

1878,3

5.2

природне поновлення

га

579,0

 

 

 

 

Примітка: Запас деревини: чисельник - загальна маса / знаменник – ліквідна.

Щорічний обсяг запроектованої заготівлі деревини 99,9 тис.м3

Із них: згідно розрахункової лісосіки 12,5 тис. м3 ліквідної деревини ;

 рубки формування та оздоровлення лісів 87,4 тис. м3 ліквідної деревини

 

 

 

 

 

                   

Таблиця 5

Загальний запас стовбурової деревини, який планується зрубати при проведенні рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

№ пп

Вид рубки

Запас деревини стовбурний, що вирубається, тис.м3

Відсоток (%)

сухостою в загальному об’ємі стовбурної деревини, що планується до вирубки

ростучої деревини

сухостійної

Разом

1

2

3

4

5

6

1

Рубки головного користування (суцільні і поступові)

9,8

1,3

11,1

13

2

Рубки догляду:

освітлення, прочищення

 

0,6

 

-

 

3,9

 

-

 

проріджування, прохідні, інші

1,4

0,4

1,8

22

3

Вибіркові санітарні рубки

8,7

35,0

43,7

80

4

Суцільні санітарні рубки

0,7

7,0

7,7

91

Разом:

21,2

43,7

68,2

 

        При проведенні рубок догляду і вибіркових санітарних рубок планується вирубання ростучих пошкоджених та 4 категорії стану дерев, а на ділянках з кореневою губкою – 3 категорії стану дерев.

 

                                                                                                                                           Таблиця 6       

Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів після проведення запроектованих заходів.

№ п.п.

Показники

Фактичні

станом на 01.01.2016р.

Очікувані станом на 01.01.2017р.

Різниця

+

-

%

1

Загальна площа земель лісогосподарського призначення, га

17954,7

17954,7

-

-

-

2

Лісові ділянки – усього

15697,8

15697,8

-

-

-

  в тому числі:

3.1

Вкриті лісовою рослинністю землі, га

15697,8

15292,3

-

405,5

-2,5

3.2

Не вкриті лісовою рослинністю землі, га

1792,8

2198,3

405,5

 

5,1

 

із них:          -зруби

666,1

405,5

 

7,3

-1,9

 

-незімкнуті лісові культури

774,4

1179,9

405,5

 

8,0

4

Загальний запас деревостанів, тис. м3

3181,39

3095,70

32,5

 

0,36

 

в т.ч. стиглих і перестійних, із них:  -можливих для експлуатації

1282,00

 

 

375,01

1282,00

-

 

 

-

 

-

 

 

 

5

Загальна середня зміна запасу, тис.м3

46,33

46,33

1,2

 

0,7

6

 Середня зміна запасу на 1га, вкритих лісовою рослинністю земель, м3

4,1

4,1

0,07

 

1,4 

7

 Середня зміна запасу на 1га лісових ділянок, м3

3,3

3,4

0,04

 

0,8

8

Обсяги усіх видів рубок на 1 га лісових ділянок (ліквід):

в т.ч. по головному користуванні

 

 

5,1

 

1,0

 

 

5,1

 

 

 

1,26

 

0,41

 

 

-21,2

 

-13,5

В результаті виконання запроектованих заходів, передбачається незначна зміна динаміки земель лісового фонду та таксаційних показників, тобто зміни відбудуться в  сталих межах, про що свідчать дані таблиці 6.

Дещо збільшується загальний та поточний приріст деревини на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, що відбудеться за рахунок покращення породної структури насаджень, в результаті проведення рубок формування і лісовідновлення.

В 2016 році передбачається зменшення обсягів всіх видів рубок на 21,2%, в основному за рахунок зменшення рубок головного користування і прохідних рубок.

6.                 Природоохоронні заходи щодо  охорони довкілля.

План природоохоронних заходів на підприємстві складено у відповідності з Основними напрямками державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.1998 року №188/98-ВР та іншими діючими нормативно-правовими актами України щодо природоохоронної діяльності.

Таблиця 7

Комплекс природоохоронних заходів запланованих на 2016 рік.

№ пп

Назва природоохоронного заходу

Місце розташування, обсяги, тощо.

1

2

3

1. У сфері поводження з відходами

1.1

Укласти договори із спеціалізованими організаціями на вивезення і передачу відходів для утилізації та розміщення

Господарський двір ДП «Коростишівський лісгосп АПК »

1.2.

Отримати дозвіл на відходи (комунальні, змішані, в тому числі сміття, відпрацьовані шини, брухт чорних металів, зіпсовані і відпрацьовані акумулятори, лампи ), у зв’язку з закінченням терміну.

1.3.

Адміністративні перевірки підрозділів підприємства та підприємців щодо дотримання ними санітарних умов в лісах та на виробничих територіях

Всі підрозділи, при проведені комплексних ревізій і цільових перевірках  в кількості 10

2. У сфері ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів.

2.1

Дотримання Проекту організації і розвитку лісового господарства, як  системи заходів, спрямованих на забезпечення ефективної охорони і захисту, раціональне використання, підвищення продуктивності лісів і їх відтворення , оцінку лісових ресурсів та моніторингу.

 Лісовий фонд ДП «Коростишівський лісгосп АПК», площею 17954,7га

2.1.1

Проведення аудиту лісової сертифікації, як добровільної ініціативи, спрямованої на забезпечення підтвердження відповідності  ведення лісового господарства на підприємстві, вимогам відповідних міжнародним стандартів (Принципи і Критерії FSC)

2.2.

Раціональне використання лісових ресурсів за рахунок їх комплексного використання (впровадження групово-поступових рубок з наступним природним відновленням лісу, створення та формування змішаних за складом високопродуктивних,корінних деревостанів тощо)

2.3.

Проведення рубок формування та оздоровлення лісів, направлених на поліпшення породного складу і якості лісів та підвищення їх продуктивності.

2975 га

2.4.

Відновлення лісів.

405,5 га

2.5.

Охорона лісів від пожеж, шкідників та хвороб

на всій площі лісів

2.7.

Перед проведенням лісогосподарських і лісозаготівельних робіт проводити оцінку потенціального впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС)

Всі підрозділи

2,8

При проведенні лісогосподарських і лісозаготівельних робіт дотримуватись заходів щодо запобігання або зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, відображених в Акті ОВНС та інших нормативних документах.

Всі підрозділи

2,9

З метою збереження біорізноманіття, продовжувати виявляти ліси високої природоохоронної цінності та лишати ключові біотопи і об’єкти при проведенні лісосічних робіт.

Лісництва

 

 

 

7. План виявлення і взяття під охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і

тварин.

Охорона біотичного різноманіття включає систему правових, організаційних,економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного та тваринного світу.

Основні вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного світу визначені ст.ст. 25, 26 Закону України «Про рослинний світ», тваринного світу – розділом IV Закону України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів флори і фауни – ст. 11 Закону України «Про Червону книгу України».

Охоронні пріоритети задекларовані в основному національному документі,  Червоній книзі України (ЧКУ).

Таблиця 8.

План

виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин.

№ пп

Назва заходу щодо виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів

Заходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видів

Хто проводить

1

Створення об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) в місцях зростання або мешкання рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, значимих на регіональному рівні.

Рубки,  не проводяться.

Спеціалісти лісгоспу, зацікавлені сторони

2

Проведення науковцями Поліського філіалу УкрНДІЛГА польових робіт із вивчення фауни хижих птахів, сов, лелеки чорного, виявлення рідкісних і зникаючих видів та планування заходів щодо їх збереження та покращення умов існування.

Створення охоронних зон навколо гнізд, виготовленя і розвішування штучних гніздівель.

Науковці заповідника

3

Проведення обстеження земельних лісових ділянок при відводах і таксації лісосік рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів – на 2017 рік 2975га.

При виявленні, виділяються ключові біотопи і об’єкти, згідно переліку ключових біотопів та об’єктів та їх опису.

Збереження ключових біотопів і об’єктів. При виявленні гнізда (діаметром 0,4м і більше), яке заселене по визначенню спеціаліста, в радіусі 300 м навколо гнізда виділяється охоронна зона

Спеціалісти лісгоспу, лісничі,  зацікавлені сторони

4

Проведення картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності;

 

На картах-схемах по лісництвах наносяться рідкісні та зникаючі видів і біотопи

Спеціалісти лісгоспу.

5

Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин

 

Адміністрація лісгоспу

 

 

 

 

8. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування.

Економічна діяльність підприємства ґрунтується на заготівлі і реалізації деревини від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

Рубка стиглого лісу, - це збір лісового врожаю, що в лісівничій науці трактується як перша фаза лісовідновлення. Виходячи із конкретних  умов зростання на ділянці, де проводяться вирубки стиглого лісу, в залежності від прийнятого рішення щодо лісовідновлення, планується  застосовувати відповідну систему рубання.

Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які виключають або обмежують негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. На кожну лісосіку видається лісорубний квиток, який дає право на заготівлю деревини. У лісорубних квитках зазначається спосіб рубки і очищення лісосіки, наявність підросту, насінників, ключових біотопів та об’єктів, які повинні бути збережені під час розробки лісосіки.

Лісосіки всіх видів рубок передаються підряднику в розробку по акту. На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимого до виконання робіт. Технологічна карта вміщує, зокрема, перелік підготовчих робіт, визначає схему розробки лісосіки з нанесення на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання лісозаготівельних  операцій (валка, обрубка сучків, розрізування стовбурів на сортименти, їх сортування і трелювання, штабелювання, навантаження і вивезення деревини, очищення місць рубок), черговість розробки пасік, передбачає заходи щодо охорони праці та природоохоронні заходи (запобігання ерозії грунтів, збереження ключових біотопів і об’єктів тощо). До технологічної карти додається Акт обстеження даної ділянки, в якому вказані заплановані заходи щодо мінімізації негативного впливу рубки на навколишнє природне середовище (ОВНС).

Під час проведення підготовчих робіт на лісосіці та на відстані 50 метрів за межею лісосіки по її периметру,  вздовж лісовозних доріг  та діючих трелювальних шляхів, в радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального приміщення, верхніх складів, місць розміщення техніки та паливно-мастильних матеріалів звалюють  усі намічені  небезпечні дерева.

Облаштовуються місця для обігріву та відпочинку, встановлюються знаки безпеки на стежках та дорогах, які проходять через лісосіку.

Підготовчі роботи проводить бригада, що виконує основні лісосічні операції.

Всі лісосічні роботи виконуються лише відповідно з вимогами карти технологічного процесу розробки лісосік.

Чинники, які впливають на вибір лісозаготівельної техніки і обладнання наступні:

-          технологія лісозаготівель, яка включає і спосіб заготівлі деревини (хлистовий чи сортиментний),

-          площа лісосіки,

-          об’єм стовбура і запас деревини на лісосіці,

-           розташування, грунти і рельєф,

-          відстань трелювання і вивезення деревини,

-          спосіб очищення лісосік від порубкових решток.

 

На підприємстві застосовується сортиментний спосіб заготівлі деревини, який дає змогу використовувати колісні трактори та машини.

Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на сортименти проводиться бензопилами Хускварна або Штиль.

Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання тракторами різних модифікацій МТЗ – 80 та МТЗ-82 «Беларусь», обладнаних кліщовим захватом.

Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4.

Марка двигуна тракторів МТЗ – 80 та МТЗ-82 –   Д –240/ 243, двигуни дизельні чотирьохциліндрові чотирьохтактні з безпосереднім вприском і робочим об’ємом -4,75л.  та номінальною частотою обертів 2200 об/іс..

Потужність МТЗ-80, кВт (к.с.) – 59,25 (80), МТЗ – 82, кВт (к.с.) – 60 (81).

                                                                                                                          Таблиця 9.

 

Габарити, вага,  ширина колії та витрати палива

Показники

Одиниця

виміру

Трактори

МТЗ-80

МТЗ-82

Габаритні розміри: довжина

               ширина

                висота

 

м

 

3,82

1,97

2,47

 

3,93

1,97

2,47

Дорожний просвіт (кліренс), мінімальний під заднім мостом

см

47

47

Конструктивна вага

тонна

3,00

3,20

Колія трактора регульована

см

в межах

передні колеса 120-180

задні колеса     135-180

 

Витрати палива

г/кВт год.

 

238

4-7 літрів за год.

230 (від 220 до260)

 

 

 

 

Ємкість паливного баку – 130л.

Фактичні витрати дизпалива на трелювання 1 м3 деревини становлять 0,625 і масла І-20 – 0,024 літрів.

Застосування на лісозаготівлях швидкохідних колісних тракторів, які оснащені різноманітним технологічним обладнанням, дає можливість трелювати і одночасно сортувати деревину по породах, сортиментах, розмірах, групах діаметрів, сортах тощо.

Трактори, які використовуються на підприємстві, характеризуються по відношенню до гусеничних тракторів кращою маневреністю та ергономікою, тобто є більш комфортними і пристосованими для використання. Але головне, що вони в меншій мірі впливають на грунтову поверхню і пошкодження підросту, кореневої системи ростучих дерев та надґрунтового покриву травяних і кущових рослин. По наших спостереженнях на лісосіках поступових рубок та суцільних рубках із збереженням підросту збереженість підросту достатньо висока (до 70%). У місцях поодиноких проїздів колісної техніки дрібний підріст не зазнає особливих пошкоджень, а лише приминається до поверхні грунту.

Рубки головного користування проводяться, головним чином, в соснових деревостанах з загальним запасом деревини близько 400 м3/га, при середній площі лісосіки 1,8 га., і середньому об’ємі стовбура в корі близько 1м3 (діаметр 34 см).

Рельєф лісосік рівнинний. Переважають дерново-підзолисті глинисто-піщані та дерново-підзолисті супіщані або суглинисті свіжі та зволожені грунти, на яких

 

багаторазовий прохід техніки по одному сліду (волоку) навіть після літніх опадів не впливає на прохідність і не призводить до значного пошкодження грунту. Такі лісосіки можливо освоювати на протязі року.

Незначний обсяг лісосік на торфино-підзолистих вологих грунтах та лісосік на

торфяно - болотних і торфянисто – перегнійно - глеєвих сирих і мокрих грунтах, які мають підвищену вологість, на протязі всього теплого періоду року, де трактори МТЗ -80, 82 швидко порушують рослинний покрив і утворюють глибоку колію на волоках  або зовсім не мають можливості проїзду, освоюються в зимовий період при замерзанні грунту.

В Акті обстеження лісосік для кожної лісосіки вказується сезон заготівлі. На основі Акту обстеження проводиться розподіл лісосічного фонду на зони літньої і зимової заготівлі і вивозки.

На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. Крім того майстер веде електронний облік деревини, займається відпуском деревини та складає звіт про рух ісо продукції.

Одночасно із заготівлею деревини  та після  її закінчення проводиться очищення лісосіки від порубкових залишків.

В залежності від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення застосовуються такі способи очищення лісосік:

- збирання порубкових решток використання на паливо і для промислової переробки,

- збирання порубкових решток у купи та вали для перегнивання в місці збирання,

- збирання порубкових решток у купи з наступним їх спалюванням.

Спалювання забороняється проводити в пожежно-небезпечний період.

Вивезення деревини з верхніх складів лісництв на нижній склад проводиться сортиментами,  автомобілями Кр АЗ  255 Б1 та Кам АЗ 4310 на яких установлені гідроманіпулятори ЛВ  190-06 та ВЕЛМАШ ПЛ 70-01, ПЛ – 70-04.

Таблиця 10.

Коротка характеристика автомобілів, які застосовуються на вивезенні сортиментів.

Показники

Одиниця

виміру

Автомобілі

Кр АЗ 255 Б1

Кам АЗ 4310

Двигун

 

ЯМЗ – 238 М2,

дизель Y-об, 8цил.

740,10-210

дизель Y-об, 8цил.

обєм двигуна

см3

14860

10850

потужність

к.с.

240 при 2100 об./хв..

210 при 2600 об./хв..

Габарити: довжина,

                      ширина,

                      висота

см

864

275

318 !

790

250

345 !

Споряджена маса

кг

11 170

8 745

Вантажопідйомність

кг

8020

6 000

Маса причепу з вантажем (по всіх видах доріг і місцевості)

кг

10 000

7 000

Максимальна швидкість

км/год.

70

85

Контрольна витрата палива

при швид. 60 км/год.

л/100км

35,3

30

 

 

Вантажник лісу (гідроманіпулятор) ПЛ-70-01, ПЛ-70-04

Виготовлені ЗАТ ВЕЛМАШ (Великолукський машинобудівельний завод). Застосовуються для навантаження і розвантаження сортиментів та підтягування їх і штабелювання. Встановлені за кабінами автомобілів.

 

Лісовий гідроманіпулятор ЛВ 190-06.

Виготовлений ВАТ «Майкопський машинобудівельний завод». Застосовується для перевезення довгомірних сортиментів та інших довгомірних вантажів.

 

Таблиця 11.

Технічна характеристика маніпуляторів, які використовуються на підприємстві.

Показники

Одиниця

виміру

Гідроманіпулятори:

ПЛ-70-01

ПЛ-70-04

ЛВ 190-06

Вантажний момент

кНм

70

70

150

Максимальний виліт стріли

м

7,3

8,5

7,5

Вантажопідйомність при:

максимальному вильоті,

мінімальному

 

кг

 

900

1410

 

710

2000

 

1870

3800

Найбільший кут повороту

град.

400

400

380

Маса з ротором

кг

2100

2240

2200

Маса робочого органу

кг

215

255

-

Номінальний тиск в гідросистемі

МПа

20

20

20